“Em nghe 5 bạn kể lại tiêu cực trong thi học sinh giỏi”

“Em nghe 5 người chơi kể lại thụ động trong thi học trò giỏi”