Hai bảo mẫu bạo hành trẻ khai gì tại công an?

Hai bảo mẫu bạo hành trẻ khai gì tại công an?