Khảo sát toàn bộ học sinh lớp 12: Hà Nội chuẩn bị ra sao?

Khảo sát tổng thể học trò lớp 12: Hà Nội sẵn sàng ra sao?